vervangingsbeleid.

 

                                                                                            Juli 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 Zoals u wellicht al heeft gehoord, is het niet altijd even makkelijk om binnen het onderwijs op zeer korte termijn een vervanger te vinden in het geval een leerkracht afwezig is.

Met gepaste trots kunnen wij zeggen dat er tot op heden nog geen enkele klas naar huis is gestuurd, omdat we telkens vervanging konden regelen.

Dit blijft vanuit PRO8 het streven.

Toch hebben we moeten concluderen dat we ondanks alle inspanningen niet de garantie kunnen geven dat er altijd een oplossing op school gevonden kan worden.

In samenspraak met het directeurenteam en de GMR hebben wij een vervangingsbeleid opgesteld.

Indien er geen vervanging beschikbaar is kan de school besluiten om groepen op te splitsen en te verdelen.

Daarnaast kan het zijn dat gekozen wordt om de groep waarin uw kind les krijgt over te laten nemen door een medewerker zonder lesgevende taken, uiteraard wel met lesbevoegdheid. Het betreft dan bijvoorbeeld de directeur, de IB'er of een collega met taken met kleine groepen.Ook zijn er op onze school afspraken gemaakt met de eigen collega ’s, gepensioneerde collega ‘s en ouders, die een onderwijsbevoegdheid hebben.

Indien het ondanks alle inzet en inspanningen niet lukt om een oplossing te vinden, dan kan het besluit door de schooldirectie genomen worden om een klas naar huis te sturen. 

Als we besluiten om een klas naar huis te sturen dan kunt u van ons verwachten dat wij hierover zo tijdig mogelijk met u communiceren. 

Nogmaals, wij gaan uit van het goed functioneren van ons vervangingsbeleid en blijven ons inzetten om tijdig vervanging te kunnen garanderen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Mariabasisschool

Henk Wijnholts

 

Op onze school is het gebruikelijk dat alle leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit en/of groente meenemen om in de pauze te eten.

Op maandag en dinsdag is dit naar eigen keuze.

Jaarlijks proberen we mee te doen met de actie om 20 weken gratis fruit en/of groente op school te krijgen. Drie dagen in de week wordt dan dit verzorgd.

In de nieuwsbrief leest u hier meer over.

Als u de PDF opent, leest u wat de resultaten zijn van de vragenlijst die alle ouders van onze school in mei 2017 hebben kunnen invullen.

Deze resultaten zijn eerder in een nieuwsbrief gepubliceerd.

Uitwerking oudervragenlijst mei 2017

pdfinfo MR Huisvesting en Samenwerking

 

Om de 4 jaar worden scholen in Nederland bezocht door de inspectie. 

Maandag 6 februari jl. bezocht de inspecteur van het basisonderwijs, dhr A. Reijnen, onze school in het kader van

zo' n 4-jarig bezoek.

Tijdens zo' n bezoek, dat een dag duurt, wordt de school beoordeeld op een aantal punten. 

Hij kijkt naar de resultaten, die de leerlingen behalen, de ontwikkelingen, die we als school doormaken, de manier waarop we les geven en zorg dragen voor het welbevinden van onze leerlingen en hoe we zelf de kwaliteit van ons onderwijs in beeld brengen.

Om een goed beeld te krijgen moeten we diverse documenten opsturen, waarmee de inspecteur zich kan voorbereiden.

Hij analyseert deze documenten en door de groepen te bezoeken en gesprekken te voeren met;

-een afvaardiging van de ouders

-een afvaardiging van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8

-een afvaardiging van het team en 

-een gesprek met de directeur, de IB-er en de beide bouwcoördinatoren vormt hij zich een beeld van onze school.

Als dat een positief beeld is, wordt er opnieuw over 4 jaar een bezoek gepland.

De tussenliggende jaren leveren wij als school, via benodigde documenten gegevens aan, waarmee de inspectie jaarlijks wel een beeld krijgt van onze school.

De inspecteur beoordeelt met de termen: goed, voldoende, onvoldoende, zwak.

Hij heeft op zeven punten de school beoordeeld en op 4 punten was zijn oordeel goed en op 3 punten scoorden we voldoende.

Kortom een resultaat om trots op te zijn.