Ontwikkelgebieden
Ontwikkelgebieden
Ontwikkelgebieden

Ontwikkelgebieden

Ontwikkelgebieden
Ontwikkelgebieden

Ontwikkelgebieden

De ontwikkelgebieden zijn de verschillende gebieden waarop kinderen zich ontwikkelen.

Er zijn vier gebieden:

Cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. Ook de begrippen intelligentie en geheugen zijn belangrijk als het gaat om de cognitieve ontwikkeling. Je kunt de cognitieve ontwikkeling in vier fasen verdelen:
· Het sensori-motorische stadium (0 tot 2 jaar), waarin het kind vooral handelt op basis van zintuiglijke indrukken.
· Het pre-operationele stadium (2 – 7 jaar), waarin imitatie een belangrijke rol speelt.
· Het concreet-operationele stadium (7 tot 11 jaar). In dit stadium ziet het kind al wel logische verbanden, maar heeft het nog steeds de behoefte heeft aan concreet materiaal.
· Het formeel-operationele stadium (vanaf 12 jaar). Vanaf dit stadium is het kind in staat om abstract te redeneren.

Creatieve ontwikkeling
Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. Door creatief denken kun je originele oplossingen en vernieuwende werkwijzen uitdenken. Creativiteit kan betrekking hebben op het denken of op het doen.

Creatief denken
Kernwoorden bij creatief denken zijn: ontdekken, nieuwe ideeën, originaliteit, verbeelding en out-of-the-box denken. Als het creatief denken goed ontwikkeld is, ben je doorgaans sterk in:
· Nieuwe dingen bedenken, ontwerpen en inbrengen,
· Fantasie, dingen anders voorstellen en dagdromen,
· Rollenspellen en toneelspelen,
· Denken in beelden,
· Componeren,
· Dieper nadenken over gewone dingen,
· Ongebruikelijke oplossingen bedenken.

Creatief bezig zijn
Creativiteit kan ook betrekking hebben op creatief zijn met je handen. Bij creativiteit van kinderen gaat het dan om creatief bezig zijn bij knutselen en dergelijke activiteiten. Leerlingen die creatief met hun handen zijn, zijn dan goed in het bedenken en uitvoeren van praktische oplossingen en technieken.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling. De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen.
De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.

Motorische ontwikkeling
De motorische ontwikkeling is de ontwikkeling van het handelen. De motoriek is onder te verdelen in twee soorten:
· De grove motoriek. Dit heeft betrekking op het voortbewegen en coördineren van het hele lichaam. Een voorbeeld van grove motoriek is huppelen.
· De fijne motoriek. Dit gaat vooral over de handen. Een voorbeeld van fijne motoriek is schrijven.

De meeste motorische vaardigheden worden aangeleerd door te spelen. Heel kleine kinderen bewegen ongericht. Als ze iets groter zijn, gaan ze gerichter bewegen, maar dan beweegt hun hele lichaam nog mee. Bij het opgroeien worden de bewegingen steeds stabieler en beter gecoördineerd.