Schoolontwikkeling 2018-2019

Een aantal ontwikkelpunten zijn al in gang gezet en krijgen nu een vervolg.

Vak- ontwikkelgebied

Te behalen doelstelling

Wie verantwoordelijk

Nieuwe groep

(geen uitstroomprofiel groep 8)

Motivatie verhogen.

Onderwijs op maat.

3 momenten per week (9.00 -11.00)

Groep ontlastend

IB, Lia en Inger

Thematisch werken groep 3

Meerdere momenten per week aansluiten bij werkwijze groep 1-2

OB

Leerlingen meer eigenaar laten worden van hun eigen ontwikkeling

-kindgesprekken verder ontwikkelen

-aanbod leerstof

-ouders betrekken

Dir en IB

Beeldcoach kwaliteiten inzetten

OB- en BB coördinator

PR plan

-onszelf profileren

-inzetten van duidelijk zichtbare ontdekplekken

Dir/Team

Borgen van afspraken

Systeem van afspraken en documenten in een cyclus zetten in de tijd en regelmatig aan bod laten komen

Dir

Parnassys

Leerlijnen bekijken en invoeren voor groep 1-2.

Materialen koppelen aan leerlijnen

Toetsen groep 1-2 bekijken

Door invoering nieuwe methoden rapport actualiseren.

OB-coördinator

Collega ’s gr 1-2

Team

Rapportage naar ouders

Evaluatie rapport

team

Wereld oriënterende vakken (waaronder techniek)

Aanbod eigentijdser maken

(ism Galama)

BB coördinator

Schrijven

Invoeren Klinkers in gr 3 – 4

Afspraken vastleggen

OB coördinator

Begrijpend lezen

Onderzoek naar mogelijke Integratie in wereld oriënterende vakken

Differentiëren in opdrachten

Relatie leggen van begr.luisteren naar begr.lezen

WG/BB coördinator

Taal/woordenschat

Implementatie nieuwe methode

Taal Actief 4

WG/MAT

Aanvankelijk lezen

Technisch lezen

Implementatie nieuwe methode

Lijn 3

Schoolafspraken actualiseren

WG/MAT

Rekenen/wiskunde

Rekenkracht in groep 3, 4

WIG groep 5-8

WG/MAT

Spelling

Oriëntatie op nieuwe spellingmethode

WG/MAT/IB

ICT/techniek

Sharepoint voor het team verder invoeren.

Gebruik nieuwe devices testen en keuzen maken

Weektaak verder digitaliseren

Creativiteit met ict/techniek proberen een plek geve

Dir/Patrick/Mat

Opleidingsschool

Nieuwe opleidingsschool worden door het opdoen van de benodigde kennis.

team

Privacy wetgeving

Bewustwording en op stichtingsniveau afspraken maken

team

Sociaal-emotioneel

Verbinding in de school. Elkaar kennen en samen een leuke school zijn. Daarom groepsdoorbroken activiteiten, als leerkrachten activiteiten in elkaars klas doen en samen de Kanjertaal gebruiken. Ook hiermee verbinding maken met ouder(s)/verzorger(s).

Activiteiten:

-Gouden, zilveren en bronzen weken (handboek)

-Afname Kanvas-vragenlijsten (handboek en toetskalender)

-Anti-pestweek 17 t/m 21 september 2018

-Ouderavond over Kanjertaal, moet nog gepland worden in voorjaar 2019

WG

Motorische ontwikkeling

Continuering van ingezette weg en verder kijken naar o.a. gekeken de inzet van een twisterveld of goochelveld voor op het schoolplein.