Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.

Bevoegdheden medezeggenschap
De regels over medezeggenschap op school zijn vastgelegd in een wet, de Wet medezeggenschap scholen (WMS). In deze wet is vastgelegd wat de MR allemaal kan en mag en ook welke informatie de MR hoort te krijgen van de directie en het schoolbestuur. De MR kan via deze wettelijke rechten denken, praten en adviseren over eigenlijk alles wat er op school gebeurt.

Om heel precies te zijn heeft de MR de volgende rechten:
• Recht op informatie over in ieder geval díe zaken die in het MR-reglement worden genoemd.
• Recht op overleg met het bestuur (of veelal in diens plaats de schooldirecteur).
• Adviesrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om advies gevraagd worden. Het gaat hierbij bv om de schoolbegroting, de regeling van roostervrije dagen, schoolontwikkeling, formatie/groepsindeling, leerlingenzorg, schoolgids etc.
• Instemmingsrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om instemming gevraagd worden. Het gaat hierbij bv om de schoolgids, wijziging van onderwijskundige doelstellingen, de taakverdeling binnen het personeel, vaststelling van de ouderbijdrage.
• Initiatiefrecht. De MR kan zelf met voorstellen komen over zaken die de school betreffen.

Medezeggenschapsraad Mariabasisschool
Doel van de MR is om bij te dragen en mee te werken aan een veilige en prettige school voor alle kinderen en hun ouders en het personeel. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren. Wij vinden het ook belangrijk om goede contacten te onderhouden met onze achterban.
Omdat de MR een vertegenwoordiging is van leerkrachten en ouders van leerlingen is het voor de MR leden heel belangrijk om signalen op te vangen én te krijgen vanuit leerkrachten en ouders. Zijn er vanuit ouders of leerkrachten vragen over of voor de MR, stel ze dan gerust! Dat kan persoonlijk, maar mag ook via het mailadres van de MR:

Samenstelling medezeggenschapsraad
De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit 3 personeelsleden en 3 ouderleden. De verkiestermijn van een MR lid is 3 jaar en de ouderleden worden door de ouders van de leerlingen gekozen. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Personeelgeleding

* Daniëlle Freriks

* Marije van den Berg

* Robin Wiersma

Oudergeleding

* Bart Teunissen(voorzitter)

* Eva Loskamp

* Loes van Beek

FOTO MR 2021-2022

MR vergaderingen
De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De directeur wordt altijd uitgenodigd om toelichting te geven op zaken die op de agenda staan en die de MR besproken wil hebben.

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met een van de MR-leden.

mailadres: