Visie en missie
Visie en missie
Visie en missie

Visie en missie

Visie en missie
Visie en missie
Visie en missie

Onze visie en missie

We vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dat kinderen samen, een leuke groep vormen. De school is een plek waar kinderen zich veilig voelen.

Kernvakken bij ons op school zijn lezen, rekenen en taal. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor wereld oriënterende vakken en de ontwikkeling van creativiteit en motoriek.

We begeleiden de kinderen hierbij, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Dat doen we in groep 1 en 2 met het plan- en kiesbord. In groep 3 en 4 werken we met dagtaken en in groep 5 t/m 8 met dag- en weektaken.

Bij ons op school gaan we uit van wat een kind al kan. We laten weten dat ze iets goed kunnen. Daarnaast begeleiden we onze kinderen in hun verdere ontwikkeling.

Samen met ouder(s)/verzorger(s) en kinderen willen we een school zijn, waar ieder kind zich thuis voelt en waar "respect" hebben voor elkaar een uitgangspunt is.

Motto
Ons motto is "leren voor het leven"

Motiverend en inspirerend kinderen begeleiden in hun ontwikkeling is voor ons als team een gezamenlijke uitdaging. Deze manier van werken geeft inhoud aan ons motto!

Ouderbetrokkenheid
De rol van de ouders in de onderwijsontwikkeling van kinderen is voor ons heel belangrijk. We zien ouders als partners in de zorg die we voor kinderen hebben.

Ieder schooljaar organiseren wij de KOM(Kind-ouder-medewerker) gesprekken. Voorafgaand aan deze gesprekken houden de leerkrachten aan de hand van een vragenformulier gesprekjes met de kinderen. In het kader van “Loop ‘t, lukt ’t leert ’t” praten wij “met” de kinderen over het welbevinden op school en de doelen die wij samen met het kind stellen. Tijdens de KOM-gesprekken ontvangt u hierover feedback. In de kleuterklas gaat dit natuurlijk op een speelse manier. De ouders van deze kinderen zullen dan tijdens het KOM-gesprek hun zoon/dochter aan de leerkracht 'presenteren'.

Vanaf groep 3 zijn de kinderen bij deze KOM-gesprekken van harte welkom. Dit verschaft ons veel informatie over het individuele kind. Samen, ouders en leerkrachten, kunnen we zorgen voor de ontwikkeling die bij het kind past. Uw zoon/dochter is hierbij ook leidend.

Onderwijsorganisatie
Ons onderwijs hebben we zo ingericht dat we de kinderen groepsgericht, maar ook individueel kunnen begeleiden. Al naar gelang de onderwijsbehoeften van het kind. Kinderen die meer instructie nodig hebben krijgen extra instructie aan de instructietafel. Kinderen die weinig of geen instructie nodig hebben, dagen we uit met extra leerstof. Er zijn veel momenten voor de kinderen om zelfstandig te kunnen werken. Ook zorgen we ervoor dat kinderen leren samenwerken met coöperatieve werkvormen.

Leerlingenzorg
We controleren ons onderwijsaanbod door kinderen te toetsen. Dit zijn methode gebonden toetsen, maar ook methode onafhankelijke toetsen. Deze onafhankelijke toetsen registreren we in ons CITO-leerlingvolgsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat onze kinderen vergeleken worden met alle andere kinderen in Nederland van ongeveer dezelfde leeftijd. Zo kunnen we zien of er een onderwijsachterstand dreigt te ontstaan of dat kinderen boven gemiddeld scoren.

Onze Intern Begeleider (IB-er) bespreekt alle resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem met de groepsleerkracht. Mochten de resultaten aanleiding geven voor een gesprek met de ouders, dan wordt u daarvoor uitgenodigd. In zo'n gesprek kan het ook voorkomen dat nader onderzoek noodzakelijk is. Dan schakelen we de hulp in van een orthopedagoog. Ook kan het voorkomen dat een kind besproken wordt in een ondersteuningsteam. Zo'n ondersteuningsteam bestaat uit de IB-er, de groepsleerkracht, de orthopedagoog en een maatschappelijk werkster. Voor een dergelijk overleg worden de ouders uitgenodigd. Het resultaat kan zijn dat het kind een extra handelingsplan krijgt. Dit plan van aanpak wordt zoveel mogelijk in de klas uitgevoerd door de eigen leerkracht.

Onderwijskundige ontwikkelingen
Vernieuwingen in het onderwijs worden door ons als team nauwlettend gevolgd. We vinden het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn en onze deskundigheid regelmatig door nascholingen verhogen. Ieder jaar volgen we scholingen met het hele team, maar ook individuele leerkrachten volgen specialistische opleidingen.

Een veilig klimaat
We vinden het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dat plezier ontstaat als de sfeer in de groep prettig is. Het is ook belangrijk als het lokaal er netjes verzorgd uitziet en dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. We bieden structuur aan door onze regels en afspraken die in ieder lokaal aanwezig zijn. Respect voor elkaar is voor ons heel belangrijk. Voor een goed klimaat op school werken we met de methode van de Kanjertraining:

  • we vertrouwen elkaar
  • we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand lacht uit
  • niemand doet zielig

Ons onderwijsaanbod
Ons onderwijsaanbod zorgt er voor dat kinderen zich persoonlijk ontwikkelen en dat hun talenten benut worden. Onze instructie is doelgericht en afgestemd op het individu. Voor ieder leerjaar is de onderwijsleerstof gepland en worden de doelen dagelijks geformuleerd om de einddoelen te bereiken. We gebruiken hiervoor moderne methoden en zorgen dat de kinderen worden uitgedaagd door afwisselende werkvormen te gebruiken. In de lokalen worden digitale schoolborden gebruikt. Ook op het gebied van tablets en computers proberen we innovatief te zijn.