SCHOOLONTWIKKELING.

BEHAALDE DOELEN SCHOOLJAAR 2017 – 2018

 1. Visie

Onze schoolvisie en de visie van onze stichting hebben we in elkaar gevoegd en we hebben met elkaar bepaald welk gedrag daarbij behoort.

Het geheel is in ons visiedocument vastgelegd.

 1. Leerlingen meer eigen laten worden van hun ontwikkeling.

We willen onze leerlingen meer duidelijk maken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen en leren. Wij willen ze graag helpen, maar de eigen verantwoordelijkheid moet steeds meer benadrukt worden. In de vorm van geplande kindgesprekken hebben we hier de eerste stappen gezet. Wat moet je als leerling leren en wat wil je leren. In gesprek samen doelen stellen.

In 2 bijeenkomsten hebben we ons de theorie eigen gemaakt en zijn er formats ontwikkeld, die schoolbreed gebruikt worden.

 1. Parnassys: Leerlingadministratie, registratie en rapportage.

Het administratieprogramma Parnassys is vanaf oktober 2015 operationeel.

Het programma is het afgelopen jaar volledig in gebruik om leerlinggegevens en voortgang van onze leerlingen vast te leggen. Onze rapportage gaat geheel via dit administratieprogramma. Door invoering van nieuwe methoden is dit altijd aan verandering onderhevig.

Ons mailverkeer met ouders verloopt in het geheel via dit programma en is AVG – proof.

We hebben ons georiënteerd op de leerlijnen voor groep 1-2 en hebben besloten deze in te gaan voeren.

 1. ICT: website, facebook, tabletonderwijs, sharepoint, digitale weektaak,

De hardware is op orde. Wel moet regelmatig vernieuwd worden.

De website heeft aandacht gekregen, is inhoudelijk vernieuwd en is up to date gemaakt.

Facebook wordt gebruikt om ouders op een snelle en eigentijdse manier op de hoogte te brengen en verslag te doen van activiteiten op onze school.

In de hal van de school staat een scherm, waarop ouders dagelijks kunnen lezen welke bijzondere activiteiten er zijn.

De ontwikkeling aangaande tabletonderwijs die in het schooljaar 2014-2015 is ingezet, is doorgetrokken. De groepen 5 t/m 8 werken met tablets. Het gebruik is divers. Er wordt gewerkt met diverse vakgebieden.

De mappenstructuur in SharePoint is vastgelegd. Hiermee komen we tegemoet aan de veranderende wetgeving.

Het onderzoek naar het werken met een digitale weektaak heeft in de groepen 6 t/m 8 geleid in het invoeren van de weektaak van QLICT.

 1. Spelling / technisch lezen.

De gebruikte methodiek "Zo leren kinderen lezen en spellen" van José Schraven is, daar waar nodig,  bijgesteld voor de groepen 3 t/m 8.

De werkwoordspelling voor de groepen voor de groepen 7 en 8 is aangepast. Er is een verdeling in de map gemaakt van de leerstof en op welk moment die wordt aangeboden. Er is een nieuw stroomschema ontwikkeld.

Programma text aid voor dyslectische leerlingen is ingevoerd. Dit verloopt nog niet zonder problemen en zal volgend schooljaar daar waar nodig aangepast moeten worden.

Oriëntatie nieuwe aanvankelijk leesmethode. Besloten is dat we met Lijn 3 gaan werken. Invoering schooljaar 2018-2019.

Oriëntatie nieuwe taalmethode. Besloten is dat we met Taal actief gaan werken in de groepen 4 t/m 8. Er wordt een mix gemaakt van schriftelijk werk en digitale verwerking. Invoering ook in schooljaar 2018-2019

Oriëntatie van de map "Lees je mee" voor groep 4 en 5. 

Definitief voorstel met urenverantwoording voor het team.

 1. Begrijpend lezen.

* De leerkracht kan aan het eind van dit schooljaar de koppeling maken naar andere vakken.(Hoe pak je een stuk tekst van bijv. aardrijkskunde aan?)

De koppeling is heel erg langzaam gemaakt naar de zaakvakken, maar dit is nog geen automatisme. De strategieën moeten automatisch worden gebruikt in de zaakvakken.

* De leerkracht weet aan het eind van dit schooljaar hoe ze moeten differentiëren met begrijpend lezen. Bijvoorbeeld: hoe nu concreet verder? Hoe geef je dat vorm, en wat doe je dan? (werkvorm, materiaal, transfer naar andere vakken)

We zijn vorig jaar gestart met de A-, de B en evt. de C-groep binnen je begr. lezen les. Daarin differentieer je. Dit gaat al redelijk, maar blijft volgend jaar van belang.

Ook werken veel groepen al tijdens de 2e les begr.lezen via een ABC methode. Daar komt de differentiatie ook aan bod.

* De leerkracht moet/kan voortdurend de relatie leggen van begrijpend lezen met begrijpend luisteren

Met name de relatie leggen van begr.luisteren naar begr.lezen blijft in alle groepen van belang. Iedereen moet er van doordrongen zijn dat dit makkelijk te koppelen valt en dat je dit ook regelmatig met de kinderen gaat oefenen. Dit mag nog meer automatisme worden.

Conclusie is dat we op de goede weg zijn. We hebben dit schooljaar goede resultaten behaald en dan met name tijdens de Eindtoetsen. Nu moeten we een stap verder en deze resultaten vasthouden en verder uitbreiden. 

 1. Rekenen.

De toetsen van Insula worden gebruikt.

De groepen 3 en 4 werken met de methode “Rekenkracht” van Insula. Dit waarborgt een betere doorgaande lijn in de groepen 1 t/m 4 en een beter aanbod voor de groepen 3 en 4. Met name de tijd voor het werken met concreet materiaal is uitgebreider.

In groep 5 is Rekenkracht ingezet.

In de tweede helft van het schooljaar zijn de tussentoetsen van Insula in de groepen 6, 7 en 8 niet meer afgenomen. Hiervoor in de plaats zijn de toetsen van de methode WIG afgenomen.

 1. Sociaal emotionele ontwikkeling (SE)

Dit jaar stond het thema “Verbinding in de school” centraal. Het doel was om met z’n allen een toffe school te zijn. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn: omgaan met verschillen, hulp geven en krijgen, gezelligheid, vriendschap, sfeer, plein/pauze en vertrouwen. De groepen presenteerden elkaar hoe dit eruit ziet. Foto’s hiervan hingen in de entree, zodat het zichtbaar bleef. Om de verbinding te stimuleren, waren er vervolgens een aantal groepsdoorbroken activiteiten in de vorm van spelletjesmiddagen en knutselactiviteiten. Om als klas en school de goede richting te bepalen hoe met elkaar om te gaan, hadden we na de zomer-, kerst- en meivakantie de gouden, zilveren en bronzen weken. De nadruk lag er hierbij op dat de leerkracht de fase ‘norming’ bewust inzette om richting te geven. Het welzijn van de kinderen en hun gevoel van veiligheid volgden we via de lijsten van Kanvas. Dit jaar gebruikten we voor informatie over de positie van de kinderen in de groep ook het sociogram van Kanvas. Opvallende zaken uit alle lijsten zijn in overleg met IB opgepakt. De werkgroep bracht verder de kanjerleerkrachttaal weer onder de aandacht van de collega’s door het verstrekken van de bureaulegger, waarop deze staat uitgewerkt. Hetzelfde gold voor de coöperatieve werkvormen. Alle collega’s kregen kaarten waarop de kenmerken staan, die ze in de klas kunnen ophangen bij het gebruiken van de werkvorm. Het jaar werd afgesloten met nog een aantal gezamenlijke en groepsdoorbroken activiteiten en door het samen terugkijken naar de highlights van dit schooljaar.

 1. Ondersteuningsbehoeften

Een tweetal studiemiddagen hebben we gewijd aan de analyse van de CITO-resultaten. Dit betreft de tussen- en de eindopbrengsten. Het systematisch analyseren van de opbrengsten en het nemen van maatregelen om het onderwijsleerproces te verbeteren is terugkerend in onze school.

Het maken van groepsplannen n.a.v. analyse Cito-resultaten is een onderdeel hiervan.

De (groeps)plannen voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen worden telkens bijgesteld.

De zorg voor leerlingen met diverse onderwijsbehoeften heeft regelmatig de aandacht gehad. Dit blijft een punt van aandacht en volgend schooljaar komt dit meer gestructureerd aan de orde. Het inzetten van leerkrachten om leerlingen extra te begeleiden, heeft in het kader van passend onderwijs ook dit schooljaar vorm gekregen.

 1. Muziek

De methode “123Zing” draait voor het tweede jaar binnen alle groepen van onze school. Alle groepen krijgen om de drie weken een muziekles van de vakleerkracht; de groepen 4 en 5 hebben iedere week muziekles van de vakleerkracht omdat zij Algemene Muzikale Vorming volgen.

Er is contact met de plaatselijke muziekvereniging, die een workshop op school heeft gegeven voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

De muziekcoördinator begeleidt het doorvoeren van de afspraken rondom “123Zing” en er is wederom een voorstelling geweest van The Voice, met veel meer aanmeldingen dit keer.

 1. Samenwerking met Buitenkind

De oudste peuters en onze kleuters werken op diverse momenten samen. Voorbeelden daarvan zijn: de Pietenochtend, de modderdag, gezamenlijke spelmomenten en gezamenlijke gym/beweegmomenten. Deze samenwerking wordt voortgezet en uitgebreid.

    12. Het doel wat betreft borgen van afspraken is niet gehaald.

INZET EXTRA FORMATIEVE RUIMTE (0,4 FTE)

Het collega van bestuur heeft scholen formatieve ruimte  geboden om een extra impuls te bieden aan de schoolontwikkeling. In ons geval was dat 0,4 fte

Op onze school is deze ruimte als volgt gebruikt:

 1. WO vakken: Galamaschool en Mariabasisschool (Ilse en Patrick)

Beide scholen hebben het afgelopen schooljaar(2017-2018) samen opgetrokken in de keuze van een nieuwe methode WO. Ze zijn begonnen met een indicatie van wat ze al hebben en waar ze naar toe willen.

Daarop hebben ze samen met beide directies een oriëntatie dag bij Reinders bezocht. Zo kwamen bijvoorbeeld verschillende methoden voorbij. Hierop zijn contacten gezocht met de div. uitgevers om meer informatie te geven over bepaalde methoden op locatie. Zo zijn er drie bijeenkomsten geweest tussen enkele teamleden van de Galamaschool en de Mariabasisschool om dieper in te duiken op de methode. Ook is er regelmatig telefonisch contact geweest met div. andere scholen of uitgevers om het gebruik van div. methoden te bespreken.

De bedoeling is dat de Galamaschool volgend schooljaar met een nieuwe methode WO begint en dat de Mariabasisschool het jaar daarop hiermee begint.

Daarnaast heeft de Mariabasisschool, dit schooljaar, de koppeling onderzocht WO-begr.lezen. Dat wil zeggen dat we bekeken hebben of we de methode los kunnen laten en de strategieën in kunnen zetten tijdens de andere vakgebieden. We blijven dan wel de toetsen van de methode nieuwsbegrip en de CITO M en E toetsen hiernaast houden. We zullen dan meer projectmatig in de middag werken en de koppeling tussen div.vakgebieden maken. Denk hierbij aan: zaakvakken, begr.lezen, techniek o.i.d. Dit wordt volgend jaar verder onderzocht en uitgeprobeerd. Ook zullen we twee methoden gaan uitproberen, voordat we een keus gaan maken. Op dit moment zijn dit de volgende twee methoden: Naut, Meander en Brandaan en Blink Wereld.

 1. Aanvankelijk lezen:

Oriënteren,  bezoeken van scholen, workshops volgen. keuze voor Lijn 3

 1. Schrijfonderwijs

Oriënteren, aanschaffen van Klinkers voor groep 3 en 4

 1. Beredeneerd aanbod

Met de onderbouw leerkrachten bekijken en aanvullen van de aangeboden leerstof en de wijze waarop we dit aanbieden.

Toetsen voor groep 1 en 2 bekeken: welke kinderen wanneer.

 1. Motorische ontwikkeling

Halverwege het schooljaar zijn n.a.v. observaties tijdens de gymlessen en overleg met de  leerkrachten diverse leerlingen getest op een aantal motorische vaardigheden. De kinderen die op één of meerdere motorische vaardigheden uitvielen, kregen zogenoemde beweegkaarten, ontwikkeld door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Met deze beweegkaarten kunnen de kinderen zelfstandig oefenen met als doel de motorische vaardigheden te verbeteren. Volgend schooljaar zal dit vervolgd worden

Tijdens de gymles zijn de buitenspeelkaarten uitgelegd en gespeeld. Tijdens de pauzes kunnen de kinderen van groep 3 tot en met 8 hier gebruik van maken.

Groep 3 tot en met 7 heeft kennis gemaakt met de energizers van Fit & Vaardig. Tijdens deze energizers bewegen de kinderen actief en tegelijkertijd zijn ze bezig met rekenen of spelling. Fit & Vaardig is nog in ontwikkeling voor groep 2 en 8. Iedereen fit op school (IFOS) heeft ook energizers ontwikkeld. Deze zullen vanaf volgend schooljaar ingezet worden.

In groep 5 en 6 zijn een statafel en bureaubikes geplaatst met als doel de kinderen meer te laten bewegen tijdens de lessen. De bedoeling is om deze ook in de groepen 7 en 8 uit te proberen en daarna op een centrale plek te plaatsen zodat leerlingen die daar behoefte aan hebben, gebruik van kunnen maken.

Het bewegend leren is ook toegepast tijdens een tafelcircuit buiten voor groep 4. Dit tafelcircuit kan ook in andere groepen gebruikt worden en met kleine aanpassingen is het ook geschikt voor o.a. het herkennen van getallen.

 1. Inzet techniek/ ICT

3D-printer:

In januari/ februari is informatie ingewonnen over de 3D- printer. Het doel was om deze (weer) werkzaam te krijgen. Diverse stappen en deskundigen geraardpleegd, maar tot  nu toe onvoldoenbde resultaat.

Programmeren:

Voor de bovenbouw is de JIMU Astrobot kit aangeschaft. De kinderen kunnen zelf een robot bouwen. Je kunt kiezen uit 3 modellen. De modellen kunnen vervolgens worden aangestuurd en worden geprogrammeerd d.m.v. een tablet. Alle leerlingen uit groep 7 en een aantal uit groep 8 hebben hiermee gewerkt.

Voor de onderbouw is de bee-bot aangeschaft met bijbehorende matten. Deze is geïntroduceerd  in de groepen. Er is een lettermat en een transparante mat waarin allerlei soorten kaarten kunnen worden ingestopt. De leerlingen kunnen er nu zelf mee aan de slag.

Inventarisatie van materialen:

Er is gekeken binnen de school welke materialen er zijn en hoe ze kunnen worden ingezet. Voor de bovenbouw is mechanica uitgezocht, voor de onderbouw is Crazy Forts ingezet. Ook zijn er bij de Kapla gerichte opdrachtkaarten gemaakt voor de groepen 4 t/m 8. De microscopen uit het magazijn zijn bekeken en deze kunnen mogelijk volgend jaar worden ingezet bij de bovenbouw in een ontdekhoek.